1.

Misją Fundacji jest szeroko rozumiana potrzeba budowania społeczeństwa obywatelskiego, poprawa jakości życia dzieci, młodzieży i osób dorosłych w tym seniorów w lokalnej społeczności, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, rozwijanie praktycznych umiejętności potrzebnych do osiągnięcia dobrostanu psychicznego, fizycznego i społecznego, promowanie postaw zrównoważonego rozwoju, współpraca między narodami.

1.      Celem Fundacji jest:

a)      działalność edukacyjno kulturalna, w zakresie realizacji i wspierania projektów aktywizujących  i  podnoszących kompetencje wspólnot lokalnych

b)      organizowanie projektów wspierających kreatywność grupy docelowej

c)      integracja międzynarodowa dzieci, młodzieży i dorosłych

d)      działalność prospołeczna m.in. edukacyjna, integracyjna, kulturalna, informacyjna na rzecz budowania nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego

e)      działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

f)       wspieranie i organizowanie wydarzeń sportowych i rekreacyjnych

g)      działalność na rzecz  zapewniania edukacji i  wypoczynku dla dzieci i młodzieży

h)      przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

i)       działalność na rzecz osób z zaburzeniami intelektualnymi

j)       powoływanie i wspieranie lokalnych, krajowych i międzynarodowych inicjatyw, szerzących ideę integracji i solidarności między narodami

k)      działalność na rzecz osób starszych i na rzecz współpracy międzypokoleniowej

l)       Inicjowanie i rozwijanie działań wspierających ochronę środowiska naturalnego i zdrowego sposobu życia

                                                                                                                                                        2.

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną. Wszelkie środki, które    posiada przeznacza na realizację działań statutowych , których  przedmiotem jest:

1.      organizowanie i promowanie wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych i społecznych w formie: debat, warsztatów, kursów, seminariów, festiwali, spotkań kreatywnych dla grup docelowych.

2.      organizowanie wydarzeń aktywizujących społeczności lokalne, włączających i promujących idee europejskie, wymiany międzynarodowej, projektów kulturowych, edukacyjnych w formie szkoleń, debat i wystaw.

3.      prowadzenie kursów językowych, szkoleniowych, wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych.

4.      pozyskiwanie, szkolenie i wspieranie wolontariuszy realizujących cele Fundacji.

5.      stymulowanie aktywności, samodzielności i odpowiedzialności wśród osób z grup docelowych poprzez poradnictwo, profilaktykę, psychoedukację, psychoterapię, punktów wsparcia edukacyjnego, zajęć kompensacyjnych , socjoterapeutycznych i wyrównawczych dla grup docelowych.

6.      podejmowanie współpracy z instytucjami edukacyjnymi i społecznymi w kraju i za granicą.

7.      tworzenie i upowszechnianie oferty edukacyjnej i sportowej dostępnej za pomocą różnorodnych form przekazu w sposób tradycyjny i za pomocą Internetu.

8.      organizowanie klubów aktywności, zagospodarowania czasu wolnego, miejsc spotkań , klubów i obozów dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

9.      prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.