Programy

 

Zespół Fundacji składa się z doświadczonych metodyków, a także współpracuje z ekspertami zapewniając wysokiej jakości projekty edukacyjne i społeczne.

 Wszystkie programy jakie prowadzimy mają na celu rozwój kluczowych umiejętności społecznych, empatii, krytycznego myślenia czyli design thinking, kreatywności, przywództwa, sprawczości i odpowiedzialności. 

Lista programów

Wierzymy, że poprzez edukację i nabycie nowych umiejętności sprostamy wymaganiom jakie stawia przed nami nowoczesny świat i postęp technologiczny. Stwarzamy przestrzeń, w której każda osoba niezależnie od wieku, stanu zdrowia czy sytuacji życiowej, może poszerzyć swoją wiedzę i rozwijać talenty.

Działania

Programy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Znajomość języków obcych szczególnie angielskiego jest niezbędnym narzędziem otwierającym nas na świat.

Warsztaty umiejętności społecznych

W warsztatach wykorzystujemy różne formy edukacji pozaformalnej i stale rozwijające swoją metodologię know-how na rzecz uczestników i zespołu.

Kręgi wsparcia dla opiekunów osób przewlekle chorych.


Współpraca zagraniczna

Zespół Fundacji tworzą osoby, które były leaderami i uczestnikami programów międzynarodowych Erasmusa + w ramach Akcji wzmacniających kompetencje edukacyjne i językowe kadry. 

Obecnie bierzemy udział w projekcie międzynarodowego partnerstwa strategicznego: ,,Peace, power, poetry. Women’s perspective on society devisions”. Partnerami w projekcie są organizacje z Estonii, Francji, Irlandii, Polski a koordynatorem jest organizacja Weltgevandt z Niemiec. Dwuletni projekt ma na celu wzmacnianie wizerunku i roli kobiet w podejmowaniu inicjatyw społecznych zwłaszcza na poziomie lokalnym. 

Aktualne programy

,,Moja tarcza mocy”


Warsztaty pt. ,,Moja tarcza mocy” przeznaczone są dla 5 i 6 latków - podejmują szeroko rozumiane zagadnienia dotyczące promowania pozytywnych wartości i umiejętności takich jak : odwaga, współpraca, kreatywność, rzetelność i roztropność. Zajęcia prowadzone są w formie zabaw uwzględniając predyspozycje wiekowe oraz wykorzystują aktywizujące metody integracji grupowej. W czasie warsztatów przeprowadzamy ciekaw metody: burzę mózgów, zagadki, prace plastyczne, konstrukcyjne, zabawy dydaktyczne, scenariusze opowiadań i scenki bogate w treści, które pozwalają uczestnikom na aktywne zaangażowanie, stymulują wyobraźnię dziecka, zwiększają zrozumienie świata z pozycji dziecka, zapewniają identyfikację z bohaterami. W czasie zajęć podejmowane są tematy , które są pretekstem do dalszej rozmowy i dyskusji z rówieśnikami, prowadzącymi i wychowawcami. Projekt finansowany jest z budżetu Gminy Wrocław jako działanie-profilaktyka zachowań ryzykownych i wspieranie rozwoju dzieci. .

PL_podstawowy-01

,,Kompetencje i rozwój , nie tylko od kuchni”


Warsztaty dla opiekunów osób niepełnosprawnych ,,Kompetencje i rozwój , nie tylko od kuchni” - Projekt skierowany jest do opiekunów osób niepełnosprawnych, świadczących długoterminową opiekę nad chorymi członkami rodziny, wymagającymi często całodobowego wsparcia, w zakresie pielęgnacji i podstawowych czynności życiowych. Ma na celu zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności kulinarnych, a także podstawowych wiadomości na temat żywienia w chorobach cywilizacyjnych (tj.: nadwaga, nadciśnienie, cukrzyca, nowotwory i inne), a także rozwijania zdolności zdrowego, racjonalnego odżywiania oraz samodzielnego komponowania dietetycznych posiłków. Program ma także na celu zwiększenie kompetencji interpersonalnych i rozwoju osobistego .

Każdy warsztat dotyczył będzie innego zagadnienia i rozpoczynał się będzie od części teoretycznej, poświęconej danej tematyce w postaci wykładu. Po części teoretycznej beneficjenci przystąpią do części praktycznej, podczas której będą przygotowywali potrawy zgodnie z tematyką zajęć, recepturą i techniką wykonania. W ramach projektu beneficjenci będą mieli okazję stworzyć swój własny jadłospis. Proponowane warsztaty dadzą możliwość przeprowadzenia technik integracyjnych z wykorzystaniem elementów pracy w grupach, projektach kreatywności, wymiany doświadczeń, wzajemnego uczenia się od siebie i nawiązywania nowych relacji.

Prowadzący: Beata Jankowska – psychodietetyczka, właścicielka Manufaktury Moje Oleje. Propagatorka świadomego i zdrowego stylu życia. Uczestniczka wielu konferencji i szkoleń z zakresu dietetyki. Pasjonatka i wielbicielka dobrej i prostej sztuki kulinarnej. Od wielu lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu żywienia i autorskich warsztatów kulinarnych.
(https://www.facebook.com/mojeolejemanufaktura)

Terminy zajęć:
16.10.2021 godzina 9.00 - 14.00
23.10.2021 godzina 9.00 - 14.00
13.11.2021 godzina 9.00 - 14.00
20.11.2021 godzina 9.00 - 14.00
21.11.2021 (zajęcia przeniesione z 27.11.2021) godzina 9.00 - 14.00

Adres zajęć:
Centrum Szkoleniowe Submarine Groups, ul. Wolbromska 12/1a, Wrocław.

Równolegle zapraszamy na warsztaty rozwoju i kompetencji społecznych dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami 25h W ramach cotygodniowych spotkań rodzice będą także mieli możliwość spotkania się ze sobą, rozmowy, wymiany doświadczeń. Z uwagi na charakter spotkań grupowych przewiduje się, że zajęcia będą miały charakter grupy wsparcia, samopomocowej umożliwiającej przeprowadzanie indywidualnych rozmów według potrzeb uczestników.

Terminarz
21.10.21 -model GROW (generalny cel, rzeczywistość, opcje, wola, moja motywacja do zmiany nawyków)
28.10.21- odpowiedzialność (w kontekście społecznym i osobistym opiekuna)
04.11.21-budowanie relacji (w kontekście rodziny i środowisku życia opiekuna)
11.11.21-słuchanie jako podstawa uważności - (jak nauczyć się uważnie słuchać)
18.11.21-zarządzanie sobą (moje potrzeby, a potrzeby innych)
25.11.21-cele, wartości i przekonania
02.12.21-zaufanie (czy potrafię nawiązać prawidłowe relacje bez zaufania?)
09.12.21-bezpieczeństwo (jakie są moje lęki?)
16.12.21- niepowodzenia (co jest siłą napędowa mojego życia?)
23.12.21- kluczowe zagadnienia opieki wytchnieniowej i kręgów wsparcia.

Zaproponowane tematy są tylko wyjściem, elementem rozpoczęcia rozmowy, dialogu i wzajemnego poznania. Regularne zajęcia rozwoju kompetencji społecznych i dostarczenie przestrzeni do rozwoju społecznego jest ważnym elementem także w procesach aktywizacji społecznej i obywatelskiej grupy opiekunów.

Adres zajęć:
Zajęcia odbywać się będą w sali konferencyjnej w budynku Rady Osiedla ZZSZ przy ul. Chopina 9a, 51-609 Wrocław w wymiarze 25 h w każdy czwartek w godz. 17.30 -20 .00 w terminie 21.10. 2021 do 23.12.2021.

Prowadzący:
Wykształcenie pedagogiczne, certyfikowany trener rozwoju kompetencji miękkich, wieloletni ,,doświadczony” opiekun nad osobą zależną.


Projekt warsztatów ,, Kompetencje i rozwój, nie tylko od kuchni " jest finansowany z środków PFRON będących w dyspozycji MOPS we Wrocławiu.

zdjecie_1
logo wroclaw bez barier-tile

Program "Supermoce Przedszkolaka"


Program ma na celu dostarczanie dzieciom przedszkolnym interesujących treści w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym i wyzwalanie aktywności twórczej dzieci podczas procesu uczenia się, a także wspomaganie ich samodzielności myślenia krytycznego i holistycznego w oparciu o wartości takie jak: dobro, piękno i prawda.

Warsztaty podejmują zagadnienia dotyczące rozwoju osobistego i społecznego dzieci i dostarczają wiedzy na temat uczuć, zdrowia psychicznego, wiedzy o sobie i o świecie , wiedzy dotyczącej problemów uzależnień od Internetu oraz dostarczają narzędzi do kształtowania postaw otwartych na poszukiwanie pomocy w razie trudności, umiejętności komunikacji o swoich potrzebach i uczuciach , umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji, poczucia sprawczości oraz inspirują dzieci do myślenia o własnej motywacji do działania.

Projekt stwarza dla dzieci możliwość podejmowania kreatywnych wyzwań, a formuła zarówno plastyczno-ruchowa, muzyczna, teatralna, pracy grupowej , odgrywania scenek, projekcji bajkowej daje możliwość identyfikowania się z bohaterami, a także pobudza dzieci do twórczej ekspresji.

Program warsztatów obejmuje swoimi zagadnieniami cztery obszary wiedzy:

Edukację zdrowotną w tym zagadnienia dotyczące wiedzy o emocjach, zdrowiu psychicznym. Działania realizowane są podczas warsztatów – ,,Królestwo Uczuć”.

Edukację prospołeczną polegającą na kształtowaniu postaw społecznych w kontekście rozwoju umiejętności postrzegania obowiązujących reguł, nawiązywania relacji rówieśniczych, współpracy z innymi, rozwijania empatii – działania realizowane są podczas warsztatów –  ,,Kuferek Mocy”.

Edukację w obszarze bezpieczeństwa i profilaktyki zachowań ryzykownych przeciwdziałaniu uzależnieniom od technologii cyfrowych – działania realizowane są podczas warsztatów – ,,Square Eyes”.

 W obszarze kształtowania wrażliwości społecznej i rozwoju społecznego, kompetencji osobistych w tym krytycznego myślenia, myślenia projektowego, sztuki logicznego myślenia i asertywności – działania realizowane są podczas warsztatów – ,,Czy powinienem we wszystko wierzyć?”.

Czas trwania każdego warsztatu to 2h.

Placówki mogą przystąpić do programu realizując dla swoich grup wiekowych wszystkie cztery warsztaty, które doskonale uzupełniają się w tematyce i tworzą spójny program wyposażający dzieci w konkretne umiejętności i wiedzę.

Warsztaty także mogą być dobierane w zależności od potrzeb i preferencji placówki edukacyjnej. Placówki przedszkolne objęte programem mogą zgłaszać się do udziału w programie mailowo.

kontakt@tothefuture.pl

Program warsztatów prowadzony jest w ramach działań edukacyjnych w zakresie promocji zdrowia oraz profilaktyki zachowań ryzykownych w placówkach należących do wrocławskiej sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie i finansowany jest w całości z budżetu Gminy Wrocław.

Placówki objęte programem zamieszczone są na stronie
www.wroclaw.pl

Program "Z nadzieją ku przyszłości"


Program na celu na celu zwiększenie kompetencji interpersonalnych i rozwoju osobistego i skierowany jest do opiekunów osób niepełnosprawnych świadczących długoterminową opiekę nad chorymi członkami rodziny wymagającymi często całodobowego wsparcia w zakresie pielęgnacji i podstawowych czynności życiowych, a także podnoszenie poziomu życia i jakości opieki nad osobą niepełnosprawną.

Warsztaty podejmują zagadnienia dotyczące: relacji społecznych, asertywności, radzenia sobie ze stresem, stawiania realistycznych celów życiowych, wiedzy na temat uczuć i zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym, komunikowania się, motywacji i technik uważności.

Projekt podejmuje zagadnienia związane z opieką i wychowaniem osób niesamodzielnych,
z problemami dotyczącymi usamodzielniania, relacji w rodzinach sprawujących opiekę nad osobami zależnymi, i lęków związanych z przyszłością i niepewnością o losy chorego dziecka
w perspektywie przygotowania do samodzielnego życia osoby zależnej.
Projekt stwarza możliwość nabycia wiedzy i uzyskania praktycznych kompetencji w zakresie sprawczości, decyzyjności i myślenia pozytywnego i technik radzenia sobie ze stresem oraz nabycie nowych umiejętności w odniesieniu do codziennych obowiązków opiekuna.

Program warsztatów obejmuje swoimi zagadnieniami wiedzę w dziedzinie psychoedukacji:

Treningi Umiejętności Społecznych TUS; zagadnienia dotyczące asertywności, kreatywności, komunikacji, techniki animacji służące inicjowaniu włączaniu społecznemu.

Warsztaty psychoedukacyjne dostarczają merytorycznej i holistycznej wiedzy w dziedzinie rozwoju osobistego, pracy z emocjami i przybliżają techniki pracy w dziedzinie samorozwoju i edukacji prozdrowotnej.

Warsztaty Wyjazdowe  dające  możliwość  przeprowadzenia wielu technik integracyjnych z wykorzystaniem elementów pracy w grupach, projektach kreatywności, technik storytelling, aktywnych zajęciach plenerowych, swobodnego  dzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z opieką nad osobą zależną, wzajemnego uczenia się od siebie i nawiązania nowych relacji. 

2 spotkania o charakterze integracyjno-aktywizującym  odbędą się we Wrocławiu w dniach 29.05.21 i 19.06.21 w sali konferencyjnej przy ul. Chopina 9a w godzinach 9-15 (zapewniony będzie catering).

Warsztaty wyjazdowe do Zamku Kliczków odbędą się w dniach 7-9.06.2021. 

Przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych o charakterze edukacyjno-integracyjnym w przewidywanym terminie 07.06-09.06.2021. W planie 3 aktywne dni w czasie których zostanie przeprowadzonych 12h działań edukacyjnych o charakterze aktywizującym.

1. dzień

Przejazd na trasie Wrocław- Kliczków, transportem zorganizowanym. 

Przyjazd do ośrodka o godz 16, zakwaterowanie, obiadokolacja i przeprowadzenie jednego modułu (2h) warsztatu rozwoju osobistego i kreatywności. 

Uczestnicy aktywnie będą brać udział w zadaniach projektowo-integracyjnych. Spotkania integracyjne i nocleg.

2. dzień

Śniadanie. Warsztaty psychoedukacyjne (2h) związane z problemami dotyczącymi usamodzielniania, przyszłości , relacji i lęków związanych z opieką i wychowaniem osób niesamodzielnych. Wyjście na aktywny spacer i zajęcia plenerowe. Powrót na obiad. Czas wolny.

Rozpoczęcie drugiego modułu zajęć o godz 16-18. Warsztaty poprawy relacji społecznych i aktywnie angażujące uczestników (dyskusja, gry symulacyjne, burza mózgów). Kolacja

Rozpoczęcie trzeciego modułu (2h) zajęć edukacyjnych w formie storytelling i techniki relaksacyjne. Techniki związane z storytelling jako narzędzia do włączania społecznego. Praca w grupach i prezentacje własnych historii. Nocleg.

3. dzień

Śniadanie. Realizacja dwóch modułów warsztatów TUS 2x 2h z przerwą na obiad i spacer z elementami aktywizującymi uczestników:dyskusja , podsumowanie, rozmowy ewaluacyjne, Wyjazd w godzinach popołudniowych i przejazd na trasie Kliczków –Wrocław.

Przykładowe tematy zajęć to: 

  • komunikacja oparta na porozumieniu bez przemocy, 
  • mowa ciała, moje cele życiowe, 
  • koncentruj się na pozytywach, 
  • holistyczne podejście do rozwoju, 
  • moje wewnętrzne ja, 
  • relacje w rodzinie opiekuna osoby niepełnosprawnej. 

Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.