Programy

 

Zespół Fundacji składa się z doświadczonych metodyków, a także współpracuje z ekspertami zapewniając wysokiej jakości projekty edukacyjne i społeczne.

 Wszystkie programy jakie prowadzimy mają na celu rozwój kluczowych umiejętności społecznych, empatii, krytycznego myślenia czyli design thinking, kreatywności, przywództwa, sprawczości i odpowiedzialności. 

Lista programów

Wierzymy, że poprzez edukację i nabycie nowych umiejętności sprostamy wymaganiom jakie stawia przed nami nowoczesny świat i postęp technologiczny. Stwarzamy przestrzeń, w której każda osoba niezależnie od wieku, stanu zdrowia czy sytuacji życiowej, może poszerzyć swoją wiedzę i rozwijać talenty.

Działania

Programy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Znajomość języków obcych szczególnie angielskiego jest niezbędnym narzędziem otwierającym nas na świat.

Warsztaty umiejętności społecznych

W warsztatach wykorzystujemy różne formy edukacji pozaformalnej i stale rozwijające swoją metodologię know-how na rzecz uczestników i zespołu.

Kręgi wsparcia dla opiekunów osób przewlekle chorych.


Współpraca zagraniczna

Zespół Fundacji tworzą osoby, które były leaderami i uczestnikami programów międzynarodowych Erasmusa + w ramach Akcji wzmacniających kompetencje edukacyjne i językowe kadry. 

Obecnie bierzemy udział w projekcie międzynarodowego partnerstwa strategicznego: ,,Peace, power, poetry. Women’s perspective on society devisions”. Partnerami w projekcie są organizacje z Estonii, Francji, Irlandii, Polski a koordynatorem jest organizacja Weltgevandt z Niemiec. Dwuletni projekt ma na celu wzmacnianie wizerunku i roli kobiet w podejmowaniu inicjatyw społecznych zwłaszcza na poziomie lokalnym. 

Aktualne programy

Program "Supermoce Przedszkolaka"


Program ma na celu dostarczanie dzieciom przedszkolnym interesujących treści w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym i wyzwalanie aktywności twórczej dzieci podczas procesu uczenia się, a także wspomaganie ich samodzielności myślenia krytycznego i holistycznego w oparciu o wartości takie jak: dobro, piękno i prawda.

Warsztaty podejmują zagadnienia dotyczące rozwoju osobistego i społecznego dzieci i dostarczają wiedzy na temat uczuć, zdrowia psychicznego, wiedzy o sobie i o świecie , wiedzy dotyczącej problemów uzależnień od Internetu oraz dostarczają narzędzi do kształtowania postaw otwartych na poszukiwanie pomocy w razie trudności, umiejętności komunikacji o swoich potrzebach i uczuciach , umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji, poczucia sprawczości oraz inspirują dzieci do myślenia o własnej motywacji do działania.

Projekt stwarza dla dzieci możliwość podejmowania kreatywnych wyzwań, a formuła zarówno plastyczno-ruchowa, muzyczna, teatralna, pracy grupowej , odgrywania scenek, projekcji bajkowej daje możliwość identyfikowania się z bohaterami, a także pobudza dzieci do twórczej ekspresji.

Program warsztatów obejmuje swoimi zagadnieniami cztery obszary wiedzy:

Edukację zdrowotną w tym zagadnienia dotyczące wiedzy o emocjach, zdrowiu psychicznym. Działania realizowane są podczas warsztatów – ,,Królestwo Uczuć”.

Edukację prospołeczną polegającą na kształtowaniu postaw społecznych w kontekście rozwoju umiejętności postrzegania obowiązujących reguł, nawiązywania relacji rówieśniczych, współpracy z innymi, rozwijania empatii – działania realizowane są podczas warsztatów –  ,,Kuferek Mocy”.

Edukację w obszarze bezpieczeństwa i profilaktyki zachowań ryzykownych przeciwdziałaniu uzależnieniom od technologii cyfrowych – działania realizowane są podczas warsztatów – ,,Square Eyes”.

 W obszarze kształtowania wrażliwości społecznej i rozwoju społecznego, kompetencji osobistych w tym krytycznego myślenia, myślenia projektowego, sztuki logicznego myślenia i asertywności – działania realizowane są podczas warsztatów – ,,Czy powinienem we wszystko wierzyć?”.

Czas trwania każdego warsztatu to 2h.

Placówki mogą przystąpić do programu realizując dla swoich grup wiekowych wszystkie cztery warsztaty, które doskonale uzupełniają się w tematyce i tworzą spójny program wyposażający dzieci w konkretne umiejętności i wiedzę.

Warsztaty także mogą być dobierane w zależności od potrzeb i preferencji placówki edukacyjnej. Placówki przedszkolne objęte programem mogą zgłaszać się do udziału w programie mailowo.

kontakt@tothefuture.pl

Program warsztatów prowadzony jest w ramach działań edukacyjnych w zakresie promocji zdrowia oraz profilaktyki zachowań ryzykownych w placówkach należących do wrocławskiej sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie i finansowany jest w całości z budżetu Gminy Wrocław.

Placówki objęte programem zamieszczone są na stronie
www.wroclaw.pl

Program "Z nadzieją ku przyszłości"


Program na celu na celu zwiększenie kompetencji interpersonalnych i rozwoju osobistego i skierowany jest do opiekunów osób niepełnosprawnych świadczących długoterminową opiekę nad chorymi członkami rodziny wymagającymi często całodobowego wsparcia w zakresie pielęgnacji i podstawowych czynności życiowych, a także podnoszenie poziomu życia i jakości opieki nad osobą niepełnosprawną.

Warsztaty podejmują zagadnienia dotyczące: relacji społecznych, asertywności, radzenia sobie ze stresem, stawiania realistycznych celów życiowych, wiedzy na temat uczuć i zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym, komunikowania się, motywacji i technik uważności.

Projekt podejmuje zagadnienia związane z opieką i wychowaniem osób niesamodzielnych,
z problemami dotyczącymi usamodzielniania, relacji w rodzinach sprawujących opiekę nad osobami zależnymi, i lęków związanych z przyszłością i niepewnością o losy chorego dziecka
w perspektywie przygotowania do samodzielnego życia osoby zależnej.
Projekt stwarza możliwość nabycia wiedzy i uzyskania praktycznych kompetencji w zakresie sprawczości, decyzyjności i myślenia pozytywnego i technik radzenia sobie ze stresem oraz nabycie nowych umiejętności w odniesieniu do codziennych obowiązków opiekuna.

Program warsztatów obejmuje swoimi zagadnieniami wiedzę w dziedzinie psychoedukacji:

Treningi Umiejętności Społecznych TUS; zagadnienia dotyczące asertywności, kreatywności, komunikacji, techniki animacji służące inicjowaniu włączaniu społecznemu.

Warsztaty psychoedukacyjne dostarczają merytorycznej i holistycznej wiedzy w dziedzinie rozwoju osobistego, pracy z emocjami i przybliżają techniki pracy w dziedzinie samorozwoju i edukacji prozdrowotnej.

Warsztaty Wyjazdowe  dające  możliwość  przeprowadzenia wielu technik integracyjnych z wykorzystaniem elementów pracy w grupach, projektach kreatywności, technik storytelling, aktywnych zajęciach plenerowych, swobodnego  dzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z opieką nad osobą zależną, wzajemnego uczenia się od siebie i nawiązania nowych relacji. 

2 spotkania o charakterze integracyjno-aktywizującym  odbędą się we Wrocławiu w dniach 29.05.21 i 19.06.21 w sali konferencyjnej przy ul. Chopina 9a w godzinach 9-15 (zapewniony będzie catering).

Warsztaty wyjazdowe do Zamku Kliczków odbędą się w dniach 7-9.06.2021. 

Przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych o charakterze edukacyjno-integracyjnym w przewidywanym terminie 07.06-09.06.2021. W planie 3 aktywne dni w czasie których zostanie przeprowadzonych 12h działań edukacyjnych o charakterze aktywizującym.

1. dzień

Przejazd na trasie Wrocław- Kliczków, transportem zorganizowanym. 

Przyjazd do ośrodka o godz 16, zakwaterowanie, obiadokolacja i przeprowadzenie jednego modułu (2h) warsztatu rozwoju osobistego i kreatywności. 

Uczestnicy aktywnie będą brać udział w zadaniach projektowo-integracyjnych. Spotkania integracyjne i nocleg.

2. dzień

Śniadanie. Warsztaty psychoedukacyjne (2h) związane z problemami dotyczącymi usamodzielniania, przyszłości , relacji i lęków związanych z opieką i wychowaniem osób niesamodzielnych. Wyjście na aktywny spacer i zajęcia plenerowe. Powrót na obiad. Czas wolny.

Rozpoczęcie drugiego modułu zajęć o godz 16-18. Warsztaty poprawy relacji społecznych i aktywnie angażujące uczestników (dyskusja, gry symulacyjne, burza mózgów). Kolacja

Rozpoczęcie trzeciego modułu (2h) zajęć edukacyjnych w formie storytelling i techniki relaksacyjne. Techniki związane z storytelling jako narzędzia do włączania społecznego. Praca w grupach i prezentacje własnych historii. Nocleg.

3. dzień

Śniadanie. Realizacja dwóch modułów warsztatów TUS 2x 2h z przerwą na obiad i spacer z elementami aktywizującymi uczestników:dyskusja , podsumowanie, rozmowy ewaluacyjne, Wyjazd w godzinach popołudniowych i przejazd na trasie Kliczków –Wrocław.

Przykładowe tematy zajęć to: 

  • komunikacja oparta na porozumieniu bez przemocy, 
  • mowa ciała, moje cele życiowe, 
  • koncentruj się na pozytywach, 
  • holistyczne podejście do rozwoju, 
  • moje wewnętrzne ja, 
  • relacje w rodzinie opiekuna osoby niepełnosprawnej. 

Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.